Zasadnutie Zhromaždenia Vlastníkov LKPS formou korešpondenčného hlasovania

Vážení členovia pozemkového spoločenstva,

Pandémia koronavírusom paralyzuje hospodársky aj spoločenský život vo všetkých krajinách sveta. Z uvedeného dôvodu Výbor LKPS na zasadnutí dňa 28.07.2020 uznesením 010_2020 rozhodol o zrušení Riadneho zhromaždenia vlastníkov, ktoré sa malo uskutočniť dňa 12.09.2020 a miesto toho organizuje Zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania na deň 15.10.2020.

Takýto spôsob členskej schôdze sa schválil aj na ZV LKPS 2019, kde sa odsúhlasila zmena Zmluvy o spoločenstve a doplnil sa v ČL. V. ods.10, ktorý znie:

“výbor môže rozhodovať o uskutočnení zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania. Výbor pripojí k pozvánke materiály, o ktorých má zhromaždenie rokovať, hlasovacie lístky a návratovú obálku a v pozvánke uvedie dátum, do ktorého má byť odoslaná návratová obálka s hlasovacím lístkom a poučenie o spôsobe hlasovania a úprave hlasovacieho lístka.”

Program zhromaždenia bol pozmenený nasledovne (Po kliknutí na daný bod Programu sa otvorí dokument):

1, Zmena výšky minimálneho nájomného v nájomných zmluvách podielnikov (Hlasovanie č.1)

2, Výsledky hospodárenia LKPS a schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2019 (Hlasovanie č.2)

3, Plnenie Rozpočtu za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 (Hlasovanie č.3)

4, Vyhodnotenie plánu činnosti LKPS za rok 2019 a návrh plánu činnosti na rok 2020 (Hlasovanie č.4)

5, Správa o činnosti LKPS za rok 2019

6, Správa o činnosti a hospodárení LK Part. Ľupča s.r.o. za rok 2019

7, Správa o činnosti a hospodárení LK servis spol. s.r.o. za rok 2019

8, Správa Dozornej rady

9, Ospravedlnenie Ing. Ondrisovi Ľ. CSc.

10, Informácie o prevode podielov

11, Petícia „Mor ho“

12, Hlasovací lístok s navrhnutými uzneseniami, poučením o spôsobe hlasovania a návratová obálka (Hlasovanie č.5)

 

Dôvody, ktoré Výbor vedú k tomuto rozhodnutiu sú nasledovné:

  • Potreba schváliť ročnú účtovnú závierku
  • Potreba schváliť niektoré rozhodnutia o hospodárení spoločenstva, ktoré sú potrebné na zachovanie finančnej stability a prosperity spoločenstva

Návratovú obálku je potrebné zaslať tak, aby bola Výboru doručená do 15.10.2020. Hlasovacie lístky doručené po tomto termíne budú neplatné. Po 15.10.2020 Výbor, ktorý zastupuje pri korešpondenčnom hlasovaní funkciu návrhovej aj mandátovej komisie, sčíta za prítomnosti členov Dozornej rady hlasy a zápisnične vyhodnotí hlasovanie. Na schválenie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov spoločenstva (bez hlasov Slovenského pozemkového fondu), čiže 26 729 257 (m2)   hlasov z 53 458 512 (m2).

Obálky s hlasovacími lístkami a sprievodným materiálom budú rozoslané do konca augusta 2020. Hlasovacie lístky budú mať z dôvodu korešpodnenčného hlasovania iný formát ako doteraz. Vzorový hlasovací lístok aj s poučením doplníme čoskoro.

 

Vopred ďakujeme za porozumenie!

 

V prípade otázok ohľadom Zhromaždenia vlastníkov LKPS 2020 kontaktujte:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.   (do predmetu správy uveďte "ZV 2020")