ZMLUVA LK PS

Lesný komposesorát pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči (ďalej len „Spoločenstvo“ ), bol ako spoločenstvo s právnou subjektivitou zaregistrovaný 29. februára 1996 na Obvodnom úrade v Liptovskom Mikuláši pod číslom práv. s.-3/96 na základe pôvodnej Zmluvy zostavenej podľa zákona č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. Dňa 1. mája 2013 nadobudol účinnosť nový zákonč. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „Zákon“ ),ktorý v § 31 odst. 5 pozemkovým spoločenstvám stanovil povinnosť upraviť ich právne pomery v súlade s ustanoveniami Zákona. Táto nová Zmluva a Stanovy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, nahrádzajú pôvodné dokumenty a upravujú právne pomery Spoločenstva v súlade s ustanoveniami Zákona. Činnosť Spoločenstva sa riadi Zákonom, touto Zmluvou, Stanovami a všeobecne záväznými predpismi platnými v SR.

Zmluva LK PS