Lesný komposesorát pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči je zaregistrované odo dňa 29.2.1996 na Obvodnom úrade v Liptovskom Mikuláši pod číslom: práv. s. -3/96 s právnou subjektivitou.

Pozemkové spoločenstvo pokračuje v činnosti bývalého Lesného komposesorátu pri zaobstarávaní spoločných záležitostí majiteľov podielov na spoločnej nehnuteľnosti. Za účelom podrobnejšej úpravy práv a povinností členov Spoločenstva, jeho vnútornej organizačnej štruktúry, pôsobnosti jeho orgánov a Zásad hospodárenia v súlade so zákonom číslo 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách boli prijaté na čiastkových schôdzach Zhromaždenia vlastníkov 5. októbra a 19.oktobra 2013 stanovy spoločenstva.

Aktuálne platné Stanovy a Zmluva o spoločenstve  boli schválené na čiastkových schôdzach VZ LKPS 27.5. a 29.5.2017.