Lesný komposesorát pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči je zaregistrované odo dňa 29.2.1996 na Obvodnom úrade v Liptovskom Mikuláši pod číslom: práv. s. -3/96 s právnou subjektivitou.

Pozemkové spoločenstvo pokračuje v činnosti bývalého Lesného komposesorátu pri zaobstarávaní spoločných záležitostí majiteľov podielov na spoločnej nehnuteľnosti. Za účelom podrobnejšej úpravy práv a povinností členov Spoločenstva, jeho vnútornej organizačnej štruktúry, pôsobnosti jeho orgánov a Zásad hospodárenia v súlade so zákonom číslo 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách boli prijaté na čiastkových schôdzach Zhromaždenia vlastníkov 5. októbra a 19.oktobra 2013 stanovy spoločenstva.

Aktuálne platné Stanovy a Zmluva o spoločenstve  boli schválené na čiastkových schôdzach VZ LKPS 27.5. a 29.5.2017 a dodatky k nim na schôdzach dňa 11. a 13. mája 2019.

 

Schéma Lesného komposesorátu pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči (LKPS)

Kompetencie pre jednotlivé orgány PS a ich volených zástupcov sú uvedené v schválených Stanovách a Zmluve o spoločenstve.

LK Partizánska Ľupča s.r.o. – dcérska spoločnosť

Spoločníci: LKPS je jediným 100%-ným vlastníkom

Konatelia: Ing. Martin Noge, Ing. Štefan Banert (predseda LKPS), Katarína Bellová (člen LKPS)

Odborný lesný hospodár - Ing. Martin Noge

LK Part. Ľupča s.r.o. má svoju 3-člennú DR zloženú z členov DR LKPS.

V zmysle Zakladateľskej listiny a Stanov dcérskej spoločnosti LK Part. Ľupča s.r.o. prešli niektoré kompetencie zo Zhromaždenia LKPS na Výbor LKPS v Partizánskej Ľupči, ktorý je zárovveň Valné zhromaždenie LK Part. Ľupča s.r.o.

LK SERVIS spol s.r.o.

Spoločníci: 51% Salatín s.r.o. - kúpil v roku 2016 podiel od Ing. Zdenky Illešovej

                   49% LKPS (z toho LKPS 4%  a   LK Part. Ľupča s.r.o. 45%)

Konatelia: Ing. Martin Sameliak, Ing. Štefan Banert (predseda LKPS v Partizánskej Ľupči)

Konatelia vo firme Salatín Ing. Peter Smitek, Ing.Michal Ružička