Schéma Lesného komposesorátu pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči (LKPS)

 

Zhromaždenie vlastníkov LKPS

Výbor LKPS = Valné zhromaždenie LK Part. Ľupča s. r. o

5 členov

Dozorná rada LKPS

4 členovia

 

 Predseda, tajomník sú odmeňovaní na dohodu 40 hodín mesačne. Majú vypracovanú pracovnú náplň. Členovia Výboru LKPS a DR LKPS sú odmeňovaní na dohodu, podľa účasti na zasadnutiach orgánov. Schválená hodinová sadzba je 10€/hod.

LK P. Ľupča s. r. o má svoju 3 člennú DR

Agenda LKPS : administratíva, pokladňa ,výkon riadiacej činnosti VZ LK P. Ľupča s. r. o

                           účtovníctvo v spolupráci s externou firmou 100% účtovná Lipt. Mikuláš,

                           Zoznam podielnikov ,

                           Majetková a pozemková agenda v spolupráci s LK P. Ľupča s. r. o/dcérska

                           spoločnosť.

Kompetencie pre jednotlivé orgány PS a ich volených zástupcov sú uvedené v schválených Stanovách a Zmluve o spoločenstve .V zmysle Zakladateľskej listiny a Stanov dcérskej spoločnosti LK P Ľupča s. r. o prešli niektoré kompetencie zo Zhromaždenia LKPS na Výbor LKPS v Partizánskej Ľupči, ktorý je zároveň Valným zhromaždením LK P. Ľupča s. r. o. LKPS je jediným 100 % vlastníkom LK P. Ľupča s. r. o.

LK Partizánska Ľupča s. r. o – dcérska spoločnosť, podielnik LKPS v Partizánskej Ľupči

Štruktúra:

Konateľ, Odborný lesný hospodár

Lesníci

Administratíva

Účtovníctvo

Pozemková a majetková agenda, vyplácanie nájmu podielnikom

Robotníci, lesnícka výroba- ťažba , predaj dreva, pestevná činnosť

Prevádzka Píla- Drevovýroba

Riaditeľ, majster, robotníci

Spracovanie dreva, finálna výroba a predaj, poskytovanie služieb

LK SERVIS spol s. r. o

Spoločníci: 51% Salatín s. r. o - kúpil v roku 2016 podiel od Ing. Zdenky Illešovej

                   49% LKPS v Partizánskej Ľupči/ LKPS 4%, LK P. Ľupča s. r. o 45%

Konatelia LK Servis spol s. r. o Ing. Martin Sameliak, Ing. Štefan Banert

Konatelia vo firme Salatín Ing. Peter Smitek, Ing.Michal Ružička

LKPS v LK SERVIS-e spol s .r. o za zastupujú :

Ing. Štefan Banert – predseda LKPS v Partizánskej Ľupči ,

Ing. Martin Noge – konateľ LK P. Ľupča s. r. o

Konatelia LKPS s LK P. Ľupča s. r. o sa zodpovedajú Výboru LKPS v Partizánskej Ľupči a oboznamujú ho o situácii a hospodárení v LK Servise spol s. r. o na svojich zasadnutiach. Konatelia LK Servisu spol s. r. o sa stretávajú so zástupcami spoločníkov minimálne 1x mesačne a podľa potreby zasadnutí, kde preberajú situáciu a potreby spoločnosti. Za LK Servis spol s. r. o konajú a podpisujú dokumenty vždy 2 konatelia.