P O Z V Á N K A

Výbor LKPS v Partizánskej Ľupči Vás pozýva na Riadne Zhromaždenie vlastníkov Lesného komposesorátu pozemkového spoločenstva v Partizánskej Ľupči, ktoré sa uskutoční formou dvoch čiastkových schôdzí v Kultúrnom dome v Partizánskej Ľupči v dňoch:

11. mája 2019/sobota/ o 10:15 hodine

    13. mája/pondelok/ 2019 o 10:15 hodine

Detail: Pozvánka na ZV LKPS v Partizánskej Ľupči 2019.

 

Pozvánky boli podielnikom rozoslané na adresy zapísané na listoch vlastníctva podľa katastra.

Nakoľko veľa adries je neúplných alebo sa pozvánky vrátili z dôvodu nesprávnej či neexistujúcej adresy, žiada Výbor LKPS v Part. Ľupči, aby podielnici nahlásili aktuálne údaje na Katastrálnom odbore Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši.

(zverejnené 11.04.2019)

______________________________________________________________________________________

 

Na Zhromaždení vlastníkov LKPS v Part. Ľupči v dňoch 11.05.2019 a 13.05.2019 bude potrebné schváliť aj zmeny Stanov a Zmluvy o spoločenstve,  vyplývajúce z novely zákona 110/2018 Z.z., ako aj z dôvodu náprav niektorých doterajších ustanovení.

Návrh zmien, schválených Výborom na zasadnutí z dňa 28.02.2019.

Aktuálne znenie Stanov a Zmluvy o spoločenstve nájdete pod záložkami STANOVY a ZMLUVA tejto stránky.

(zverejnené 14.03.2019)

_______________________________________________________________________________________

 

Schéma Lesného komposesorátu pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči (LKPS)

 

Zhromaždenie vlastníkov LKPS

Výbor LKPS = Valné zhromaždenie LK Part. Ľupča s. r. o

5 členov

Dozorná rada LKPS

4 členovia